כתב נושא: יום הילולא של ה"באבא סאלי" תאריך עברי ביום ד` שב רבי ישראל אביחצירא - הבבא סאלי  (נקרא 4001 פעמים)

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
א'שע


ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבה להאי גברא רבה עמוד התורה בוצינא דנהורא חד מבני עלי' מראשו ומעלה עטרת זהב גדולה


הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' וכו' כש"ת מוהר"ר ישראל שליט"א אביחצירא, לפנים רב ראשי לק"ק ארפוד ואגפי' ועתה בארעא דישראל ת"ו.שלום וברכה!לרגלי עלותו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בעגלא דידן אכי"ר, יהא בואו ברוך לה'.מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקב"ה לעלות לארצנו הקדושה ת"ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקדש, להיות רוח חי' בקרב אחב"י הספרדים, ולהשפיע עליהם בחיזוק התורה והמצוה בכלל, ובפרט אשר ישמרו על בניהם וטפם לבל יהיו לבז ולא יפלו ברשת חינוך של הפקר ר"ל, אלא ישמרו עליהם בעינא פקיחא, אשר כלם, בניהם ובנותיהם בלי יוצא מן הכלל, יתחנכו על ברכי התורה והמצוה ביראת שמים ומסורת אבותינו הק' במוסדות חינוך המתנהלים על טהרת הקדש.ובזכות עבודתו למילוי תפקידו זה במסירת נפש, יאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ועוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יצליח בעבודתו כבירה להגדיל תורה ולהאדירה ובעניניו הפרטים מנפש ועד בשר די והותר.בברכה.א'שע


שלמא... אבוחצירא: אגרת נוספת אליו - לקמן א'תצט.
http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/5/1370&search=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%90


   
רבי ישראל אביחצירא - הבבא סאלי

יום: ד' שבט אזור: נתיבות


אביו: ר' מסעוד.
אמו: מרת עישא (ממשפחת בן חמו).
אחיו: ר' דוד, ר' יצחק-בבא חאקי, ר' מסעוד שטרית-בבא סידי (אח חורג).
אשתו: מרת פריחה (בזיווג שני).
בניו: ר' מאיר.
מוריו: ר' יצחק פדידה (בבא חאקי בן ננה), ר' משה תורג'מן (בבא סי בן יוסף), ר' עזרא עטיה.

נולד ביום ראש השנה ה'תר"ן. אביו מל אותו ודודו (ר' יצחק) שימש כסנדק. היות ואביו חרד לקרוא את שמו על שם זקנו, נקרא בשם "ישראל" בהתאם לפסוק "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל, כי-שרית עם-אלוקים ועם-אנשים ותוכל" (בראשית ל"ב/כ"ט).
מילדותו שקד על תלמודו בכל ענפי התורה. אביו החל ללמדו את דרכי הקדושה, מגיל 6 כיסו את עיניו בגלימה כשיצאו עמו לרחוב בכדי לשמור על טהרת עיניו ובגיל 9 כאשר אביו שמע אותו מוכיח במילים קשות את אחד מעשירי תאפיללת, הזדרז להשתיקו ואמר: 'הישמר לך מלהעניש יהודי ואל תוציא דבר קשה מפיך, כי את אשר תברך יבורך ואת אשר תאור יואר'.
בילדותו נחטף ע"י ערבים מבני תאפיללת, שדרשו כופר גבוה תמורתו. ר' מסעוד לא נענה להפצרותיו של אחד הנכבדים הערביים אשר רצה להילחם בחוטפים בכדי לשחרר את ר' ישראל, העביר את מלוא הסכום לידי החוטפים והילד שוחרר. בהגיעו לגיל בר מצווה אביו השיאו את בת אחותו, אך לאחר נישואיהם חלתה וכעבור שנתיים נפטרה. לאחר מספר חודשים נשא לאישה את מרת פריחה לבית אמסלם. לאחר נישואיו אחיו ודודו החלו ללמדו את תורת הקבלה, כתבי האריז"ל וסידור האריז"ל על פי כוונות של אביר יעקב. ר' ישראל כתב לעצמו סידור על דרך האריז"ל בנוסף לסידור שקיבל מאביו בילדותו. בגיל 16 נתמנה כריש מתיבתא בישיבת "אביר יעקב" ובשנת ה'תרס"ט מונה לעמוד בראש הישיבה. בשנת ה'תר"פ מילא את מקום אחיו ועבר לעיר ארפוד, משם לעיר בודניב ובשנת ה'תרפ"ב עלה לארץ הקודש. למד בישיבת המקובלים "בית א-ל" יחד עם המקובל ר' אליהו לעג'מי גם את כוונות הרש"ש ולאחר שנה נאלץ לחזור למרוקו בגזרת ר' משה תורג'מן. געגועיו לארץ הקודש הלכו וגברו ובשנת ה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל יחד עם משרתו - משה שיטרית. התגורר בירושלים בביתו של ר' יוסף שלוש, תקופה ממושכת שהה בטבריה והרבה להשתטח על קברי הצדיקים בגליל. בהגיעו לירושלים החל ללמוד בישיבת "פורת יוסף" בצוותא עם ראש הישיבה, ר' עזרא עטיה.
הרבי מלעלוב העיד בפני חסידיו כי ר' ישראל עמל רבות בעבודת ה' בצעירותו: סיגף את עצמו בתעניות, התענה משבת לשבת, נשאר ער לילות שלמים ולמד הרבה, טבל פעמים רבות במקוואות קרים ועוד. מרן אביר יעקב אמר בחזיון לילה למקובל ר' מרדכי שרעבי: 'נשמתו של נכדי - ר' ישראל, חוצבה מנשמתו של חזקיהו המלך ע"ה וכל המקבל את ברכתו כמי שזכה להתברך מפי המלך חזקיהו עליו השלום'.
שוב בגזרת רבו (ר' משה תורג'מן) שב למרוקו בשנת ה'תשי"ד להנהגת הקהילה בתאפיללת. בביתו הורגשה העשירות והרחבות אך למרות זאת הטכנולוגיה החדשנית לא הוכנסה אליו. מספר פעמים שהה במהלך חודש אלול והימים הנוראים בין כותלי ישיבת "תומכי תמימים" בברינווא (צרפת), הנהלת הישיבה הכינה עבורו שני חדרים בהם היה עוסק בתורה, בתפילה ומחצות הלילה עד אור הבוקר עסק בלימוד “ליקוטי תורה” של אדמו”ר הזקן (ר' שניאור זלמן).
עם שובו לארץ ישראל בשנת ה'תשכ"ד התגורר ביבנה. כעבור זמן החליט בעקבות מאורע לעבור לאשקלון ובשנת ה'תש"ל קבע את משכנו בנתיבות. ה"בבא סאלי" נודע כבעל רוח הקדוש וכמקובל גדול ומכל הזרמים ביהדות הגיעו לקבל את עצותיו ולהתברך מפיו. את כולם ה"בבא סאלי" קיבל בסבר פנים יפות, באהבה ובכבוד - מנהיגים ורבנים, גדולי עולם ופשוטי עם אך לא אבה לשמוע ואף הרחיק את המדברים בגנות החסידות, הבעש"ט הקדוש וממשיכי דרכו. האדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש אשר ה"בבא סאלי" העריך והעריץ ואף ביקש לעבור לגור בקרבתו התכתב עמו ופתח את מכתביו בתארים רמים בהם אף העיד כי ה"בבא סאלי" הינו מהצדיקים הנקראים "בני עליה" אשר הינם יחידים בדור. כל מעשיו ועבודת הקודש שלו עמדו בציפייה לביאת המשיח והיו לו בגדים מיוחדים שזורים בחוטי זהב שהכין לקבלת פני משיח צדקנו.
בשנת התשד"מ נתעלה ה"בבא סאלי" למרומים והשיב את נשמתו הקדושה ליוצרה.
 http://www.mytzadik.com/tadik.asp?kever_id=222&safaid=6

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
http://www.אתר זה אינו עומד בתקנון הפורום.co.il/hebrew/netivot/netivot.htmשידור חי

http://www.p-ip.co.il/hebrew/netivot/netivot.htm

מצלמת קבר הבבא סאלי 24 שעות ביממה בדור השלישי בסלקום

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אמונה

 • אין עוד מלבדו ואפס זולתו
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 1876
  • ראה פרופיל
בס"ד

 :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
אור רבינו רות הצדיקהההההההההההההההההה אני אוהבתתתתת אותךךךךךךך
איזה הפתעות מרגשות את שולחת לנו ישתבך שמו לעד זכיתי שיש לי סבתא שנפטרה גם ב ד' בשבט
ואולי בגלל זה אני מקושרת מאוד לסידנא באבא סאלי הצדיק יסוד עולם אני משתדלת כל הזמן להדליק לו נר
ואפילו זכיתי לחלום עליו. ממליצה לכולם להדליק נר לכבוד הצדיק .
אשרייך על כל העבודת קודש שלך כמה נחת את עושה לברוא עולם כל יום ויום יש שכר גדול לפעולתך
שתזכי בזכות זה לכל משאלות ליבך ולכל הברכות הכתובות בתורה.

 :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
sq
 cagv yucv $~
  haugv לכל עמו ישראל  tnit
הנכם/ן מוזמנים  3@ b#  vahrho קודש קודשים ctvcv
http://vitaminim.org/1/index.php?board=50.0
כולם מוזמנים/ת להשתתף  ,vhkv
שזכה לסיים 248 ספרים ישר כח
http://vitaminim.org/1/index.php?board=8.0

 thi gus vecv

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
בס"ד

אדל היקרההה צדיקה שלנוו אוהבת אותךך  :-[ :-[ :-[ :-[ :-\ :-\ :-\

כל בית ישראל כל ישועות טובות אמןןןןןןן 8) 8) 8) 8) 8) :-\

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
בס"ד

היום לא לשכוח להדליק נר זכות בבא סאלי כל ישועות טובות

לשים צדקה תפילות כל ישועות טובותת

 :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
בס"ד

אדל היקרההה צדיקה שלנוווווווווו אשרייךךךךhttp://vitaminim.org/1/index.php?topic=9042.msg40842#msg40842


רוצים משיח   :-* :-*רוצים משיח :-* :-* :-*  רוצים  משיח   :-* :-* :-*  רוצים משיח :-* :-* :-* רוצים משיח  :-* :-*   רוצים משיח :-* :-* :-*    רוצים משיח :-* :-* :-*רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* :-* :-* רוצים משיחרוצים משיח   :-* :-*רוצים משיח :-* :-* :-*  רוצים  משיח   :-* :-* :-*  רוצים משיח :-* :-* :-* רוצים משיח  :-* :-*   רוצים משיח :-* :-* :-*    רוצים משיח :-* :-* :-*רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* :-* :-* רוצים משיח :-* :-*רוצים משיח   :-* :-*רוצים משיח :-* :-* :-*  רוצים  משיח   :-* :-* :-*  רוצים משיח :-* :-* :-* רוצים משיח  :-* :-*   רוצים משיח :-* :-* :-*    רוצים משיח :-* :-* :-*רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* רוצים משיח :-* :-* :-* :-* רוצים משיח :-* :-*רוצים משיח   :-* :-*רוצים משיח :-* size]

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

מקור מים חיים

 • בנים
 • שותפים בפורום
 • *****
 • הודעות: 187
 • אין עוד מלבדו
  • ראה פרופיל
מתי צריך להדליק נר ?
עכשיו , או בערב ?
" וידעת היום , והשבות אל לבבך ... "

אמונה

 • אין עוד מלבדו ואפס זולתו
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 1876
  • ראה פרופיל
מתי צריך להדליק נר ?
עכשיו , או בערב ?

היום בערב ההילולה של סידנא באבא סאלי עד למחרת בערב.

אשרייך שזכיתתתתתת
sq
 cagv yucv $~
  haugv לכל עמו ישראל  tnit
הנכם/ן מוזמנים  3@ b#  vahrho קודש קודשים ctvcv
http://vitaminim.org/1/index.php?board=50.0
כולם מוזמנים/ת להשתתף  ,vhkv
שזכה לסיים 248 ספרים ישר כח
http://vitaminim.org/1/index.php?board=8.0

 thi gus vecv

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
http://www.p-ip.co.il/hebrew/netivot/netivot.htmשידור חי

http://www.p-ip.co.il/hebrew/netivot/netivot.htm

מצלמת קבר הבבא סאלי 24 שעות ביממה בדור השלישי בסלקום

תראו שם שידוררר חייי מלא אנשיםםםםם

בלי נדר מחר נוסעת בלי נדר

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
היום בערב ההילולה של סידנא באבא סאלי עד למחרת בערב.

אשרייך שזכיתתתתתת

את ממש מתוקה עוזרת לי אשרייךךךךך

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אור הגנוז

 • אורח
בס"ד

אצלי בדף כתוב שביום רביעי הוא יום הילולת הבבא סאלי משמע שאתמול בלילה התחילה ההילולה והיא נמשכת עד היום בלילה.
אבל אם אתם בטוחים שזה מתחיל היום בלילה אז תתקנו אותי.

אמונה

 • אין עוד מלבדו ואפס זולתו
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 1876
  • ראה פרופיל
בס"ד

עם התאריך פטירה הוא ד' בשבט משמע שבעוד כמה שעות מתחיל
sq
 cagv yucv $~
  haugv לכל עמו ישראל  tnit
הנכם/ן מוזמנים  3@ b#  vahrho קודש קודשים ctvcv
http://vitaminim.org/1/index.php?board=50.0
כולם מוזמנים/ת להשתתף  ,vhkv
שזכה לסיים 248 ספרים ישר כח
http://vitaminim.org/1/index.php?board=8.0

 thi gus vecv

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

**בת מלך**

 • ]** אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 3004
 • כל היצר הרע הוא רק הכפירה, שמכניס באדם רדיפה עצמית
  • ראה פרופיל
בס"ד

אצלי בדף כתוב שביום רביעי הוא יום הילולת הבבא סאלי משמע שאתמול בלילה התחילה ההילולה והיא נמשכת עד היום בלילה.
אבל אם אתם בטוחים שזה מתחיל היום בלילה אז תתקנו אותי.
אור הגנוז..... הצדיק נפטר ב-ד' בשבט
מתחילים היום בערב זה אומר מעכשיו עד מחר בלילה בע"ה יום חמישי
שנזכה להגיע, שזכות הצדיק תעמוד לעם ישראל אמן !!
כל טוב !!!
*^* לתת חיוך זה לא סיפור גדול *^*
לשמור עליו זאת המלחמה *^*
        כולנו מתגייסים לצבא ה'
*^*היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות *^*        rgc cx cx נ=ח=מ=ן נחל נובע מקור חכמה
      רבנו נחמן מאומן - אם אסק שמים שם אתה,
     ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם,
      נימצא איתך ה' יתברך !!! [/b

אור הגנוז

 • אורח
אור הגנוז..... הצדיק נפטר ב-ד' בשבט
מתחילים היום בערב זה אומר מעכשיו עד מחר בלילה בע"ה יום חמישי
שנזכה להגיע, שזכות הצדיק תעמוד לעם ישראל אמן !!
כל טוב !!!


תודה על העדכון

אהובה קליין

 • מנהלת בצוות הפורום
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 6006
  • ראה פרופיל
לבת מלך היקרה.
תודה להודעתך החשובה.
יהי רצון והצדיק יבקש רחמי שמים על כל עם ישראל. 8) 8) 8) 8) 8) :'( :'( :'( :'(

**בת מלך**

 • ]** אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 3004
 • כל היצר הרע הוא רק הכפירה, שמכניס באדם רדיפה עצמית
  • ראה פרופיל
לבת מלך היקרה.
תודה להודעתך החשובה.
יהי רצון והצדיק יבקש רחמי שמים על כל עם ישראל. 8) 8) 8) 8) 8) :'( :'( :'( :'(
*^* לתת חיוך זה לא סיפור גדול *^*
לשמור עליו זאת המלחמה *^*
        כולנו מתגייסים לצבא ה'
*^*היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות *^*        rgc cx cx נ=ח=מ=ן נחל נובע מקור חכמה
      רבנו נחמן מאומן - אם אסק שמים שם אתה,
     ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם,
      נימצא איתך ה' יתברך !!! [/b

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
מצאתי קישור של קברי צדיקים


שידור חי

http://www.radio2000.co.il/news/index38.html#


חייבים לציפה לראות מלא אנשים אצל הרב בבא סאלי זכינווווווווווווווווווווו  :-\ :-* :-* :-* :-*גאולה :-* :-\ :-\ גאולה גאולה :-* :-* :-\ :-\ גאולה :-* :-* :-\ :-\ גאולה  :-* :-\ :-\גאולה :-\ :-* :-* :-* גאולהההההה
[/color
]

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫

אור רבנו

 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 10920
 • בת ישראל של ה' יתברך הפצת ספרי רבינו הקדוש
  • ראה פרופיל
  • http://perekshira.googlepages.com/shira.pps#11
בס"ד

היינו אצל  קברי רחל משיהווו איזה תפילות איזה אהבהה :-\ :-\ אהבת חינםםם :-\ :-\ :-\ משיהו  :-\ :-\ :-\ 8) 8)הבאתי את בצק על הפרשת חלה הרבנית  בת של בבא סאלי היא עשתה היא מברכת כל עם ישראל ממש צדיקה אמיתית ,

אחרי נסענו בבא סאלי איזה קדושה משיהווו גן עדןן המון אנשים זכינוווווווווווו :-\ :-\ :-\ :-\איזה אהבה מיוחדתתת :-\ :-\ :-\ :-

כל ישועות טובות נזכה לראות משיח צדקנו אמןןןןן  :-* :-* :-* :-* :-* :-\ :-\ :-\ :-\[/color]

בס"ד
"עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על העניין הזה, שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב"
נ ♥☺♫נח ♥☺♫נחמ♥☺♫ נחמן♥☺♫ מאומן♥☺♫